सम्पर्क

हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्

तपाईंको नाम (जरूरी)

तपाईंको ईमेल (जरूरी)

तपाईंको फोन (जरूरी)

विषय

तपाईंको सन्देश

जिल्ला विकास समिति,

सुचना अधिकारी

धनप्रसाद कोईराला

०६३-४२१०६७

ठेगाना: स्याङ्जा

फोन: ०६३-४२०४५८ {स्थाविअ}, ४२०१४४ {प्रशासन;योजना शाखा}, ४२०१९० {आलेप;स्टोर शाखा}, ४२०२०४ {सूचना तथा अभिलेख केन्द्र}, ४२०५४० {लेखा र योजना अ तथा प्र.अ शाखा

ईमेल: info@ddcsyangja.gov.np

नक्सा


Skip to toolbar