सूचना तथा समाचार


जिल्ला दररेट- २०७३/७४

जिल्ला दररेट- २०७३/७४अान्तरिक राजश्वको प्रगति प्रतिवेदन-२०७३ श्रावण महिना

अान्तरिक राजश्वको प्रगति प्रतिवेदन-२०७३ श्रावण महिनासूचनाको हक सम्बन्धी प्रकाशित अध्यावधिक सूचना

सूचनाको हक सम्बन्धी एेन २०६४ को दफा ५ उपदफा ३ र नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमाेजिम प्रकाशित अध्यावधिक सूचनाअा.व.०७२।०७३ मा चालु र पूँजीगतकाे अाय व्यय विवरण

अा.व.०७२।०७३ मा चालु र पूँजीगतकाे अाय व्यय विवरणअा.व. ०७२।०७३ का जिल्ला विकास समितिका योजनाहरू

अा.व. ०७२।०७३ का जिल्ला विकास समितिका योजनाहरूजिविस बार्षिक समिक्षा अा.व. ०७२।०७३

जिविस बार्षिक समिक्षा अा.व. ०७२।०७३गा.वि.स.को बार्षिक समिक्षा अा.व. ०७२।०७३

गा.वि.स.को बार्षिक समिक्षा अा.व. ०७२।०७३सार्वजनिक सुनुवाइ प्रतिवेदन-२०७३

सार्वजनिक सुनुवाइ प्रतिवेदन-२०७३public hearing proposal-webसंगठनात्मक तालिका

संगठनात्मक तालिका
Skip to toolbar