स्याङ्जा जिल्लाको जिल्ला दररेट अा.व. २०७४।०७५ स्याङ्जा जिल्लाको जिल्ला दररेट अा.व. २०७४।०७५ भूकम्पको प्रवलीकरण Retrofitting मा परेका लाभग्राहीहरूको नामावली अा‍व‍ ०७४।०७५ काे ढु‌‌‌‌ङ्गा गिट्टी बालुवाकाे टेण्डर सम्बन्धी सूचना सार्वजनिक बडाबड सम्बन्धी सूचना | दरभाउ अाव्हान सम्बन्धी सूचना अा.व. ०७४।०७५ (पटके सवारी, पशु जन्य अादि) जिल्ला समन्वय समिति, स्याङजा अन्तर्गतका स्थानीय तहको विवरण जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, स्याङ्जाबाट जारी अपिल स्थानीय तह पुनर्संरचना प्राविधिक सहयोग समिति स्याङ्जाको अपिल स्थानीय तह पुनर्संरचना सम्बन्धी परिमार्जित प्रस्तावना (मुख्य खण्ड)

सूचना तथा समाचार


स्याङ्जा जिल्लाको स्थानीय तह पुनर्संरचना सम्बन्धी प्रस्तावना प्रतिवेदन : २०७३

स्याङ्जा जिल्लाको स्थानीय तह पुनर्संरचना सम्बन्धी प्रस्तावना प्रतिवेदन : २०७३जिल्ला दररेट- २०७३/७४

जिल्ला दररेट- २०७३/७४अान्तरिक राजश्वको प्रगति प्रतिवेदन-२०७३ श्रावण महिना

अान्तरिक राजश्वको प्रगति प्रतिवेदन-२०७३ श्रावण महिनासूचनाको हक सम्बन्धी प्रकाशित अध्यावधिक सूचना

सूचनाको हक सम्बन्धी एेन २०६४ को दफा ५ उपदफा ३ र नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमाेजिम प्रकाशित अध्यावधिक सूचनाअा.व.०७२।०७३ मा चालु र पूँजीगतकाे अाय व्यय विवरण

अा.व.०७२।०७३ मा चालु र पूँजीगतकाे अाय व्यय विवरणअा.व. ०७२।०७३ का जिल्ला विकास समितिका योजनाहरू

अा.व. ०७२।०७३ का जिल्ला विकास समितिका योजनाहरूजिविस बार्षिक समिक्षा अा.व. ०७२।०७३

जिविस बार्षिक समिक्षा अा.व. ०७२।०७३गा.वि.स.को बार्षिक समिक्षा अा.व. ०७२।०७३

गा.वि.स.को बार्षिक समिक्षा अा.व. ०७२।०७३सार्वजनिक सुनुवाइ प्रतिवेदन-२०७३

सार्वजनिक सुनुवाइ प्रतिवेदन-२०७३public hearing proposal-webसंगठनात्मक तालिका

संगठनात्मक तालिकाSkip to toolbar