दरभाउ अाव्हान सम्बन्धी सूचना अा.व. ०७४।०७५ (पटके सवारी, पशु जन्य अादि) जिल्ला समन्वय समिति, स्याङजा अन्तर्गतका स्थानीय तहको विवरण जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, स्याङ्जाबाट जारी अपिल स्थानीय तह पुनर्संरचना प्राविधिक सहयोग समिति स्याङ्जाको अपिल स्थानीय तह पुनर्संरचना सम्बन्धी परिमार्जित प्रस्तावना (मुख्य खण्ड) सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम-अा.व. ०७३।७४ प्रथम चाैमासिक स्याङ्जा जिल्लाको स्थानीय तह पुनर्संरचना सम्बन्धी प्रस्तावना प्रतिवेदन : २०७३ जिल्ला दररेट- २०७३/७४ अान्तरिक राजश्वको प्रगति प्रतिवेदन-२०७३ श्रावण महिना सूचनाको हक सम्बन्धी प्रकाशित अध्यावधिक सूचना

सूचना तथा समाचार


सार्वजनिक सुनुवाइ प्रतिवेदन-२०७३

सार्वजनिक सुनुवाइ प्रतिवेदन-२०७३public hearing proposal-webसंगठनात्मक तालिका

संगठनात्मक तालिका

सामाजिक परिक्षण प्रतिवेदन

सामाजिक परिक्षण प्रतिवेदन    सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम

स्थानीय निकायबाट उपलब्ध सेवा वस्तु र सुविधाका सम्बन्धमा सेवाग्राही नागरिकले उठाएका प्रश्नहरुमा स्पष्टता ल्याउने र नागरिकहरुबाट प्राप्त रचनात्मक सुझावहरुलाई ग्रहण...
थप पढ्नुहोस ...अान्तरिक राजश्वको प्रगती प्रतिवेदन : २०७३ जेष्ठ महिना सम्मको

अान्तरिक राजश्वको प्रगती प्रतिवेदन : २०७३ जेष्ठ महिना सम्मकोजिल्ला दररेट अा.व. ०७२।०७३

जिल्ला दररेट अा.व. ०७२।०७३अावधिक जिल्ला विकास योजना-२०७२ (भाग-२)

अावधिक जिल्ला विकास योजना-२०७२ (भाग-२)स्याङ्जा जिल्लाको पाश्वचित्र-२०७२ (भाग-१)

स्याङ्जा  जिल्लाको पाश्वचित्र-२०७२  (भाग-१)FINAL_ District Profile SyangjaSkip to toolbar