pollsarchive

तपाईलाइ जिल्ला विकास समितिबाट प्राप्त सेवा कस्तो लागेको छ ?

  • थप सुधार गर्नु पर्ने छ | (62%, 8 Votes)
  • धेरै राम्रो लाग्छ | (38%, 5 Votes)
  • राम्रो लाग्छ | (0%, 0 Votes)
  • ठिकै लाग्छ | (0%, 0 Votes)

Total Voters: 13

Start Date: January 11, 2017 @ 12:52 pm
End Date: No Expiry


Skip to toolbar