जिल्ला योजना


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
निर्बाचन क्षेत्र पुर्वाधार विकास कार्यक्रम अा.ब. २०७३/२०७४ जिल्ला योजना, बजेट तथा कार्यक्रम २०७३।०९।११ सुचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
निर्बाचन क्षेत्र पुर्वाधार विकास कार्यक्रम अा.ब. २०७३/२०७४
बार्षिक खरिद योजना ०७३-०७४ जिल्ला योजना २०७३-०३-३१ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
बार्षिक खरिद योजना ०७३-०७४
अा.व. ०७३।०७४ का केन्द्रमा पठाउने र योजना बैंक जिल्ला योजना २०७२।१२।११ सूचना तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
अा.व. ०७३।०७४ का केन्द्रमा पठाउने र योजना बैंक
२५ अाै परिषद्का निर्णयहरू जिल्ला योजना २०७२।१२।१० सूचना तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
२५ अाै परिषद्का निर्णयहरू
जिल्ला विकास योजना अा.व. ०७२।०७३ जिल्ला योजना २०७१।११।२२ सूचना तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विकास योजना अा.व. ०७२।०७३
जिल्ला विकास योजना अा.व. ०७१।०७२ जिल्ला योजना २०७०।११।२७ सूचना तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विकास योजना अा.व. ०७१।०७२
स्याङ्गजा जिल्लाको २४ अाै जिल्ला परिषद्बाट पारित अा.व. ०७२।०७३ का योजनाहरू जिल्ला योजना, बजेट तथा कार्यक्रम, योजना तथा परियोजना २०७१-११-२४ सूचना तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
स्याङ्गजा जिल्लाको २४ अाै जिल्ला परिषद्बाट पारित अा.व. ०७२।०७३ का योजनाहरू
Skip to toolbar