प्रकाशन


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
जिविस, स्याङ्जासँग सम्बन्धित विविध अध्यावधिक सूचना प्रकाशन २०७३।४।१० विदुतीय शुसाशन शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिविस, स्याङ्जासँग सम्बन्धित विविध अध्यावधिक सूचना
जिल्ला दररेट अा.व. ०७२।०७३ प्रकाशन २०७२।०३।०६ सूचना तथा विद्युतीय शासन शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला दररेट अा.व. ०७२।०७३
अावधिक जिल्ला विकास योजना-२०७२ (भाग-२) गुरु योजना, प्रकाशन २०७२।३।२ सूचना तथा विद्युतीय शासन शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
अावधिक जिल्ला विकास योजना-२०७२ (भाग-२) (गुरु योजना)
स्याङ्जा जिल्लाको पाश्वचित्र-२०७२ (भाग-१) प्रकाशन २०७३।३।२ सूचना तथा विद्युतीय शासन शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
स्याङ्जा जिल्लाको पाश्वचित्र-२०७२ (भाग-१)
अावधिक जिल्ला विकास योजना-२०७२ (भाग २) प्रकाशन २०७३।३।१ सूचना तथा विद्युतीय शासन शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
अावधिक जिल्ला विकास योजना-२०७२
राष्टिय योजना अायोगबाट पारित अा.व. ०७३।७४ को बार्षिक कार्यक्रम प्रकाशन, बजेट तथा कार्यक्रम २०७३।२।२३ सूचना तथा विद्युतीय शासन शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
राष्टिय योजना अायोगबाट पारित अा.व. ०७३।७४ को बार्षिक कार्यक्रम
२५ अाैं जिल्ला परिषद् बाट स्वीकृत अा.व. २०७३।७४ को बार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट पुस्तिका प्रकाशन २०७३।१।११ सूचना तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
२५ अाैं जिल्ला परिषद् बाट स्वीकृत अा.व. २०७३।७४ को बार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट पुस्तिका
अा.व. २०७३।०७४-अान्तरिक ठेक्का बन्दोबस्तको सूचना प्रकाशन सूचना तथा अ्भिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
अा.व. २०७३।०७४-अान्तरिक ठेक्का बन्दोबस्तको सूचना
केवरेभन्ज्याङ् गा.वि.स. प्रकाशन २०७१।०४।०२ (अा.व.०७१।०७२) पञ्जीकरण शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
केवरेभन्ज्याङ् गा.वि.स.
कारीकोट चण्डीञ्न्याङ् गा.वि.स. प्रकाशन २०७१।०४।०२ (अा.व.०७१।०७२) पञ्जीकरण शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
कारीकोट चण्डीञ्न्याङ् गा.वि.स.
Skip to toolbar